Autor: powiatsuski

Uchwała NR 0007/LVII/402/2023 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024

Uchwała NR 0007/LVII/402/2023 Rady Powiatu Suskiego z dnia 30 listopada 2023 r.w sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu suskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o...

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ OPINIUJĄCEJ OFERTY ZŁOŻONE W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU SUSKIEGO NA 2024 R. W ZAKRESIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ, TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI

1. Starosta Suski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz. U. z...

Czytaj więcej

ODKRYJ POWIAT SUSKI

Informacja dla turystów

GEOPORTAL POWIATOWY

Geoportal Powiatu Suskiego

OCHRONA ŚRODOWISKA

Projekty ekologiczne realizowane w Powiecie Suskim - fotowoltaika, solary, pompy ciepła, kotły

Projekty i Inwestycje

Projekty i Fundusze Krajowe w prowadzone w Powiecie Suskim

Sport Szkolny

Sport - System współzawodnictwa sportowego szkół w Powiecie suskim

Porady Obywatelskie

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Podbabiogórze- aktywnie i na luzie...

RSO

Regionalny System Ostrzegania

Rozlicz PIT

Rozlicz PIT - wspieraj lokalnie