Flaga i godło

Kwota dofinansowania: 312 463,20 zł

Wojewoda przyznaje beneficjentowi w ramach działu 852, rozdziału 85202 §2130 klasyfikacji budżetowej, środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 312 463,20 zł (słownie: trzysta dwanaście tysięcy 463 złote 20/100) na wydatki bieżące (budżet zadaniowy: działanie 13.1.2.1).

Środki przeznacza się na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji – prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej, polegającego na zagwarantowaniu właściwej opieki mieszkańcom Domów Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie Podhalańskim, poprzez wykorzystanie przyznanych środków finansowych zgodnie wyszczególnieniem zawartym we wniosku Starosty Suskiego
z 2 października 2023 roku, w tym:

dla Domu Pomocy Społecznej w Łętowni kwotę w wysokości 225 068,80 zł,

dla Domu Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim kwotę w wysokości 87 394,40 zł.

Celem przyznania środków jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt 10 ustawy o pomocy społecznej, tj. prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie poprawa warunków bytowych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Łętowni i Makowie Podhalańskim, poprzez wykonanie remontów i dokonanie zakupów ujętych we wniosku, o którym mowa w ust. 2.

Środki przeznaczone są na wydatki bieżące  określone w art. 124 ust. 3 ustawy o finansach publicznych i nie mogą być wydatkowane na wydatki majątkowe, o których mowa w art. 124 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej,wysokość dofinansowania nie przekroczy 80% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie.

Beneficjent przeznaczy na dofinansowanie zadania wkład własny, który mogą stanowić środki własne beneficjenta i/lub środki pochodzące z innych źródeł, minimum 20% kosztów realizacji zadania, na które zostało przyznane dofinansowanie. 

W przypadku obniżenia kosztów zadania, wysokość dofinansowania ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w ust. 6.

Załączniki do pobrania