Sucha Beskidzka, 10 maja 2024 r.

STAROSTA SUSKI
ul. Kościelna 5b
34-200 Sucha Beskidzka

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r., poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) Starosta Suski

podaje do publicznej wiadomości poprzez publiczne obwieszczenie,

że decyzje o rejestracji pojazdów, wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów, które nie posiadają ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.
Przepisu nie stosuje się do pojazdów zabytkowych i wolnobieżnych. Pojazd, którego decyzja o rejestracji wygasła z dniem 10 czerwca 2024 r. może podlegać powtórnej rejestracji.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b, 34-200 Sucha Beskidzka, tel. kontaktowy 033 87 57 840, 033 87 57 842, 033 87 57 843, 033 87 57 844.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
1.zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej,
2.na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5b,
3.na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej (www.powiatsuski.pl)

Starosta Suski
mgr Józef Bałos