ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę polegającą na świadczeniu kompleksowych usług w zakresie całodobowego, 7 dni w tygodniu usuwania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne z dróg Powiatu Suskiego oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w trybie i na zasadach art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023r. Poz. 1047 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 czerwca 2011r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 2285) oraz zgodnie z postanowieniami umowy. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje w szczególności dojazd, uprzątnięcie miejsca, załadunek, holowanie, rozładunek pojazdu na parkingu strzeżonym, ewidencjonowanie, dozorowanie, naliczanie opłat i wydanie pojazdu osobie upoważnionej do odbioru. Do przedmiotu zamówienia zaliczana jest również usługa związana z odstąpieniem od usunięcia pojazdu polegająca na dojeździe do miejsca zdarzenia i odstąpienie od wykonania usługi. Świadczenie przedmiotu zamówienia musi odbywać się w sposób ciągły w systemie 24 godzinnym, 7 dni w tygodniu z zapewnieniem stałej łączności telefonicznej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości niższej niż kwota 130 000 złotych w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, który stanowi załącznik nr 3 do Uchwały Nr 555.2021 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 18 lutego 2021r. z uwagi na wartość zamówienia niższą niż wskazana w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. Z. z 2023r. poz. 1605 z późn.zm.)

Załączniki do pobrania