W 2014 roku  starostwo powiatowe po raz pierwszy zrealizuje inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Opracowany i ustanowiony w 2008 r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji program ma na celu udzielanie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych – zwanych potocznie „schetynówkami”.


Jak dotąd żadnej jednostce samorządowej z terenu powiatu suskiego nie udało się pozyskać dofinansowania z tego programu. Tę niekorzystną sytuację udało się w końcu odwrócić i co najmniej jedno ze zgłoszonych przez powiat zadań zostanie wkrótce zrealizowane. Złożone w październiku ubiegłego roku dwa wnioski spełniły wymagania formalno-prawne i uzyskując wysoką punktację, zostały umieszczone na liście rankingowej kolejno na miejscu 7 i 11, wśród 25 aplikacji złożonych przez powiaty z Małopolski.

Pierwsza z planowanych inwestycji obejmuje remont 4,5 km drogi powiatowej Kuków-Krzeszów-Tarnawa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 w Tarnawie Dolnej do skrzyżowania w Śleszowicach. W ramach tego zadania wykonana zostanie odnowa nawierzchni drogi, remont trzech obiektów mostowych, remont chodnika w Tarnawie Dolnej oraz budowa nowego chodnika „pod Bielową Grapą” o długości 439 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przeprowadzone zostaną również roboty mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego tj.: montaż barier energochłonnych o łącznej długości 744 m, wykonanie progów zwalniających w rejonie szkoły w Tarnawie Dolnej, montaż aktywnego znaku nad przejściem dla pieszych zasilanego instalacją solarną, oraz odnowa i uzupełnienie oznakowania poziomego. Wartość inwestycji wynosi 4 899 855 zł. Dofinansowanie z programu rządowego wyniesie 50% wartości zadania tj. 2 449 927 zł. Pozostała część, stanowiąca udział własny, pochodzić będzie z budżetu powiatu suskiego – 1 420 952 zł (29%) i budżetu gminy Zembrzyce – 1 028 969 zł (21%).  Zakończenie inwestycji planowane jest do 15 listopada 2014 r.