Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Dostawę nowego sprzętu informatycznego na wyposażenie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem oraz Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 021bdf16-920a-4b86-a20f-d8f138c53cdf

dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 05.11.2021)

unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 09.11.2021r.):