postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na  Remont drogi powiatowej nr 1683 K Jordanów – Toporzysko – Sidzina na odcinku od km 7+115m do km 7+621m

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 033c1c74-c103-486d-9bce-4e5370ebca04

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ (Opublikowano dnia 09.07.2021r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia: 14.07.2021r g. 10:15)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 14.07.2021r.)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 20.07.2021):