Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1691 K Skawica – Warty – Juszczyn w Skawicy oraz remont drogi powiatowej nr 1690 K Maków – Grzechynia – Zawoja w Zawoi (os. Gołynia)

Dokumenty zamówienia: