Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM REMONTÓW CZĄSTKOWYCH I NAPRAW NAWIERZCHNI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU SUSKIEGO W 2024 ROKU

Dokumenty zamówienia:

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 30.04.2024 g.11:20)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 30.04.2024)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 09.05.2024r.)