Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2024r. – 30.06.2025r. realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie suskim (II) – Twoja szansa, Twój sukces II w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”; Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa- projekty powiatowych urzędów pracy.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie suskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowić będą 103 osoby kwalifikujących się do wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie osoby bezrobotne zostaną zrekrutowane odpowiednio w 2024 i 2025r. Ze wsparcia skorzystają osoby, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza w tym w szczególności:

– 41 osób młodych (w wieku 18-29 lat), szczególnie należące do grupy NEET,

– 32 osoby długotrwale bezrobotne,

– 7 osób z niepełnosprawnością,

– 22 osoby w wieku 50 lat i więcej,

– 56 kobiet,

– 4 migrantów (w tym z Ukrainy)

FORMY WSPARCIA:

Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych, tj.:

– Staże dla 50 osób,

– Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 28 uczestników (25 osób w 2024r./3 osoby w 2025r.)

– Szkolenia zawodowe dla 25 osób (20 osób skorzysta ze szkolenia              

  grupowego z czego 15 osób ze szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej) oraz 5 osób ze szkolenia indywidualnego.

– Bon na zasiedlenie dla 15 uczestników projektu w wieku do 30 roku życia

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników:

– liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,

  po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 60%

– liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie

  co najmniej 20%

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 771 275,99 PLN w tym współfinansowane z UE 1 505 584,59 PLN

REKRUTACJA:

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pupsuchabeskidzka.pl bądź w siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u swojego doradcy klienta w PUP w Suchej Beskidzkiej lub pod numerem telefonu: szkolenia zawodowe       pok.22 tel.33 870 89 22,pozostałe formy wsparcia pok.15 tel. 033 870 89 15.

#FunduszeEuropejskie