Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Rozbiórka i budowa mostu na potoku Babiogórskim w m. Zawoja w ciągu drogi powiatowej nr 1693 K Zawoja-Markowa w km 3+295 wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: 46175ff4-701d-4541-bf00-7c331ad65d28

dokumenty zamówienia:

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 31.05.2022r.)

Informacja dot. kwoty (Opublikowano dnia 10.06.2022r. g. 10:10)

Informacja dot. ofert (Opublikowano dnia 10.06.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 13.06.2022r)