Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

na zadanie: Rozbiórka mostu wraz z kładką i budowa nowego mostu na potoku Suwajówka w miejscowości Jachówka, w ciągu drogi powiatowej nr 1689 K Budzów – Trzebunia – Stróża, w km 3+950, wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia swz (Opublikowano dnia 09.06.2023r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 14.06.2023r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 19.06.2023r. g.11:07)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 19.06.2023r.)

Wynik postępowania (opublikowano dnia 05.07.2023r.)