Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) na  zadanie Rozbiórka i budowa mostu na potoku Babiogórskim w m. Zawoja w ciągu drogi powiatowej nr 1693 K Zawoja-Markowa w km 3+295 wraz z przebudową drogi na dojazdach oraz budową mostu tymczasowego- II

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU: ab07aa7e-8daf-4a2c-a38b-1e3b5250c9f8

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia SWZ z dnia 28.06.2022

Informacja dot. kwoty na realizację (Opublikowano dnia 30.06.2022 godz. 10:35)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 30.06.2022r. )

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (Opublikowano dnia 13.07.2022r.)