Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) na zadanie: Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na kotłownię gazową, sale lekcyjne i pomieszczenia gospodarcze wraz z instalacjami c.o., gaz., wod.-kan. i elektryczną oraz budowa wiaty magazynowej na działce nr ewid. 9972/14 w m. Sucha Beskidzka

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA Z MINIPORTALU:

f7950c09-bfca-455f-8d59-9eadf0138f15

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia zmiana SWZ oraz ogłoszenia (Opublikowano dnia 17.06.2022r.)

Wyjaśnienie zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 29.06.2022r.)

Informacja dot. kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 08.07.2022r. g. 10:10)

Informacja dot. złożonych ofert (Opublikowano dnia 08.07.2022r.)

Unieważnienie postępowania (Opublikowano dnia 13.07.2022r.)