Wśród licznych działań w zakresie oświaty jakie przeprowadzone zostały przez powiat w 2016 roku są zarówno te związane z inwestycjami w strukturę i bazę edukacyjną, jak też takie, które wpisują się w szeroko rozumianą politykę oświatową i realizują jej założenia, co dla władz powiatu jest jednym z priorytetów.


Ze zrealizowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych pierwszoplanowe znaczenie ma uruchomienie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w nowej lokalizacji. W celu poprawy warunków lokalowych placówki i stworzenia warunków zapewniających wyższy standard obsługi korzystających z poradni i jednocześnie umożliwiających kadrze efektywniejszą realizację zadań przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń w należącym do powiatu budynku w Makowie Podhalańskim. W zakresie przeprowadzonych prac adaptacyjnych znalazł się również montaż windy dla osób niepełnosprawnych i doposażenie poradni. Wartość inwestycji przekroczyła 530.000 zł.

Na inne zadanie inwestycyjne – remont dachu warsztatów szkolnych oraz dachu Hali Sportowej Zespołu Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej wydatkowano 658.510 zł. Ocieplony został również budynek internatu przy Zespole Szkół im. H. Kołłątaja w Jordanowie, przeznaczono na ten cel kwotę 62.839 zł. Ponadto w trakcie roku wykonanych zostało szereg prac remontowych poprawiających stan infrastruktury szkolnej, na które wydano bezpośrednio z budżetów poszczególnych szkół i placówek oświatowych kwotę w łącznej wysokości 257.797 zł.

Warto zaznaczyć, że w roku 2016 roku powiat przeznaczył 213.000 zł, na doposażenie wszystkich szkół i placówek oświatowych. Z kwoty tej sfinansowano zakupy m.in. wyposażenia oraz nowoczesnego sprzętu do zajęć teoretycznych i praktycznych.

W ramach działań z zakresu polityki oświatowej Zarząd Powiatu położył szczególny nacisk na poszerzenie oferty edukacyjnej szkół mającej uwzględniać potrzeby zmieniającego się rynku pracy oraz wychodzić naprzeciw potrzebom młodych ludzi. W efekcie tego w roku szkolnym 2016/2017 zostały uruchomione nowe kierunki kształcenia w kilku szkołach prowadzonych przez powiat m.in. technik elektronik (ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej), technik usług kosmetycznych (ZS im. św. Jana Kantego w Makowie Podhalańskim) oraz jeździec (ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie. Na uruchomienie nauki w tym ostatnim zawodzie, ze względu na innowacyjność przedsięwzięcia, powiat otrzymał od Województwa Małopolskiego dotacje w wysokości 50.000 zł.

Innym z działań Zarządu Powiatu było uporządkowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, w m.in. czego efekcie od 01.09.2016 r. Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Marii Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej funkcjonuje jako samodzielna jednostka w miejsce Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

Ważnym aspektem działania władz powiatu na rzecz rozwoju edukacji jest pozyskiwanie środków z funduszy unijnych i krajowych. W 2016 roku złożone zostały dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na łączną kwotę 6.383.228 zł (10% wkład własny powiatu). Wnioski te dotyczą utworzenia dwóch branżowych Centrów Kompetencji Zawodowych, w których uczniowie mogliby m.in. rozwijać umiejętności praktyczne i zdobywać doświadczenie zawodowe bezpośrednio u pracodawcy oraz nabywać dodatkowe kwalifikacje. W ramach projektu możliwy będzie także zakup nowoczesnego sprzętu i materiałów dydaktycznych, w celu stworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Centra mają powstać na bazie ZS im. W. Witosa oraz ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej. Oba wnioski pozytywnie przeszły już ocenę formalną.

Powiat będzie również brał udział w programie Małopolska Chmura Edukacyjna. W jego ramach, w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim, realizowany ma być projekt zakładający prowadzenie ponadprogramowych zajęć edukacyjnych  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno – informacyjnych w obszarach zawodowych. Planowany budżet tego projektu na lata 2017 – 2021 wynosi 130.460 zł (10% wkład własny powiatu). Natomiast wspólnie z Akademią Górniczo –Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, z którą podpisano już umowę partnerską, planuje się realizację projektu, w ramach którego w każdej szkole ponadgimnazjalnej powiatu powstanie pracownia multimedialna. Ogólna wartość projektu wynosić ma 1.500.000 zł, z czego 150.000 zł to wkład własny powiatu.