Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej w okresie od 01.01.2023r. – 30.06.2024r. realizuje projekt Aktywizacja osób bezrobotnych pozostających bez pracy w powiecie suskim (I) – „Twoja szansa, Twój sukces” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027”; Priorytet 6 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego; Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa- projekty powiatowych urzędów pracy.

CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa w tym podnoszenie kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy, osób pozostających bez pracy w powiecie suskim, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suchej Beskidzkiej.

UCZESTNICY PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 97 osób kwalifikujących się do wsparcia przez Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej. Wszystkie osoby bezrobotne zostaną zrekrutowane odpowiednio w 2023 i 2024r. Ze wsparcia skorzystają osoby, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza w tym w szczególności:

– 34 osoby młode (w wieku 18-29 lat), szczególnie należące do grupy NEET

– 33 osoby długotrwale bezrobotne

– 7 osób z niepełnosprawnością

– 20 osób w wieku 50 lat i więcej

– 53 kobiety,

– 2 migrantów (w tym z Ukrainy)

FORMY WSPARCIA:

Wsparcie udzielane każdemu uczestnikowi znajdzie odzwierciedlenie w opracowanym IPD. W myśl zasady kompleksowości, zastosowane zostaną co najmniej 3 formy wsparcia: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz jedna z form aktywnych, tj.:

– Staże dla 49 osób

– Jednorazowe środki na uruchomienie działalności gospodarczej dla 33 uczestników (31osób w 2023r./2 osoby w 2024r.)

– Szkolenia zawodowe dla 29 osób (24 osoby skorzystają ze szkolenia grupowego z czego 19 osób ze szkolenia przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej oraz 5 osób ze szkolenia indywidualnego)

– Bon na zasiedlenie dla 5 uczestników projektu w wieku do 30 roku życia

PLANOWANE EFEKTY:

Głównym rezultatem projektu będzie osiągnięcie wskaźników:

– liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek,

  po opuszczeniu programu na poziomie co najmniej 60%

– liczba osób które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu na poziomie

  co najmniej 20%

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 743 565,43 w tym współfinansowane z UE 1 482 030,62

REKRUTACJA:

Formularze zgłoszeniowe należy złożyć bezpośrednio u swojego Doradcy klienta lub drogą pocztową na adres siedziby tut. PUP. Wzór dokumentów dostępny jest na stronie internetowej www.pupsuchabeskidzka.pl bądź w siedzibie Urzędu. Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u swojego doradcy klienta w PUP w Suchej Beskidzkiej lub pod numerem telefonu: szkolenia zawodowe       pok.22 tel.33 870 89 22,pozostałe formy wsparcia pok.15 tel. 033 870 89 15.