ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiat Suski, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego. Zamawiający zaleca dokonanie wizji na miejscu realizacji przedmiotowego zadania.

Zamawiający dokona odbioru końcowego robót, z którego zostanie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.

Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe na terenie powiatu suskiego

3. Osoba do kontaktu w sprawie zapytania ofertowego: Martyna Drobna tel. 33 875 79 22

4. Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2024r.

5. Okres gwarancji: 12 miesięcy od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót

6. Warunki płatności: Faktura VAT płatna w terminie do 30 dni od daty złożenia

7. Pozostałe istotne warunki zamówienia zostaną określone w umowie.

8. Kryterium wyboru oferty: – cena 100%

9. Sposób przygotowania oraz miejsce i termin składania oferty:

9.1.Ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej na wypełnionym i podpisanym formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania (skan lub podpis elektroniczny).

9.2.Oferta winna być wyrażona cyfrowo i słownie oraz za całość zamówienia w złotych.

9.3.Ofertę na załączonym druku (zał. Nr 1) należy przesłać w terminie do dnia 27.03.2024r.r., do godz. 9:00 na adres e-mail: referat.drogownictwa@powiatsuski.pl

9.4.Oferty otrzymane po terminie ich składania nie będą rozpatrywane.

9.5.Okres związania ofertą: 30 dni

9.6. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie uchylać się od zawarcia umowy w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający może dokonać ponownej oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość unieważnienia zapytania w każdym czasie.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawca zostanie poinformowany elektronicznie. Termin zawarcia umowy zostanie określony  w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

9.7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

10. Wzór oferty stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Suski , siedziba ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka;
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym  jest możliwy pod adresem: bip@powiatsuski.pl – Witold Korzec;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na  roboty polegające na odnowie i wykonaniu oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie Powiatu Suskiego.

 Informacja o odbiorcach danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogę być przekazywane do:

 • podmiotów upoważnionych do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa lub czasu zrealizowania umowy

 • stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do pobrania

 • pdf zapytanie
  Wielkość pliku: 106 KB Pobrania: 66
 • xls Załacznik 1 przedmiar wzór oferty
  Wielkość pliku: 15 KB Pobrania: 70
 • pdf wykaz pozostałego oznakowania na terenie suchej Beskidzkiej
  Wielkość pliku: 295 KB Pobrania: 60
 • pdf wykaz pozostałego oznakowania
  Wielkość pliku: 391 KB Pobrania: 54
 • pdf wykaz przejsć dla pieszych
  Wielkość pliku: 413 KB Pobrania: 60
 • pdf 1
  Wielkość pliku: 275 KB Pobrania: 56
 • pdf 2
  Wielkość pliku: 267 KB Pobrania: 53
 • pdf 3
  Wielkość pliku: 223 KB Pobrania: 52
 • pdf 4
  Wielkość pliku: 8 MB Pobrania: 51
 • pdf 5
  Wielkość pliku: 311 KB Pobrania: 55
 • pdf 6
  Wielkość pliku: 265 KB Pobrania: 51
 • pdf 7
  Wielkość pliku: 4 MB Pobrania: 50
 • pdf 8
  Wielkość pliku: 442 KB Pobrania: 58
 • pdf 9
  Wielkość pliku: 259 KB Pobrania: 54
 • pdf 10
  Wielkość pliku: 3 MB Pobrania: 86
 • pdf 11
  Wielkość pliku: 352 KB Pobrania: 54
 • pdf 12
  Wielkość pliku: 761 KB Pobrania: 54
 • pdf 13
  Wielkość pliku: 194 KB Pobrania: 50
 • pdf 14
  Wielkość pliku: 164 KB Pobrania: 49