UDZIELENIE :

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

3. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

4. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

5. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych

6. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

7. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wnioski znajdują się w zakładce – Wnioski i formularze

Opłaty znajdują się w zakładce : Opłaty


ZMIANY W USTAWIE O TRANSPORCIE DROGOWYM

W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o transporcie drogowym informujemy, iż:

– od dnia 21 maja 2022 r. przedsiębiorcy wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 t i nie przekracza 3,5 t muszą dysponować zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, które jest podstawą do uzyskania licencji wspólnotowej, a dysponujący już zezwoleniem, mają obowiązek zaktualizować wykaz pojazdów oraz zabezpieczenie finansowe;

– do dnia 15 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować się do nowych wymagań dotyczących bazy eksploatacyjnej w myśl art. 5 ust 2c i 2d Ustawy o transporcie drogowym i są obowiązani do złożenia do organu wydającego to zezwolenie oświadczenia (wzór w zakładce wnioski i formularze), o którym mowa w art. 7a ust. 3 pkt 3 powyższej ustawy;

– do dnia 31 marca 2023 r. a następnie w terminie do dnia 31 marca każdego kolejnego roku, przedsiębiorca przedkłada organowi, który wydał zezwolenie:

1) oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych, na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia;

2) informację o średniej arytmetycznej liczby kierowców zatrudnionych, bez względu na formę zatrudnienia, wykonujących operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB/RZECZY

Zezwolenia udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej wraz z odpowiednimi załącznikami. Zezwolenia udziela się na czas nieoznaczony. Wydanie i odmowa wydania zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia należy dołączyć:

1. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem drogowym zgodnie z art. 4 ust. 1 / art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) 1071/2009;

2. Kopię certyfikatu kompetencji zawodowych osoby zarządzającej transportem;

3. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków związanych z wymogiem zdolności finansowej, o których mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, np. roczne sprawozdanie finansowe (bilans), gwarancja bankowa, ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej. W celu spełnienia wymogu zdolności finansowej przedsiębiorca musi być

w stanie w każdym momencie roku finansowego spełnić swoje zobowiązania finansowe. Przedsiębiorca wykazuje na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że każdego roku dysponuje kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

a) 9000 EUR, na pierwszy wykorzystywany pojazd silnikowy;

b) 5000 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony;

c) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd silnikowy lub zespół pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego rzeczy z wykorzystaniem pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony, ale nie przekracza 3,5 tony, wykazują co roku na podstawie rocznych sprawozdań finansowych poświadczonych przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę, że na każdy rok dysponują kapitałem i rezerwami w łącznej wysokości co najmniej:

a) 1800 EUR na pierwszy wykorzystywany pojazd;

b) 900 EUR na każdy dodatkowy wykorzystywany pojazd.

4. Oświadczenie przedsiębiorcy dotyczące bazy eksploatacyjnej;

5. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;

6. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca osoby: będącej członkiem organu

zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, prowadzącej działalność gospodarczą, zarządzającej transportem drogowym lub uprawnioną na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem drogowym w imieniu przedsiębiorcy – o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, wymienione w art. 5 ust. 2a ustawy o transporcie drogowym;

7. Oświadczenie tych osób o niekaralności za poważne naruszenie o których mowa w art. 6 ust 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1071/2009;

8. Oświadczenie o nieskazaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwa w dziedzinach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 w zakresie spełniania wymogu dobrej reputacji, które znamionami odpowiadają przestępstwom wymienionym w art. 5 ust. 2a;

9. Oświadczenie o wykorzystaniu pojazdów o dmc od 2,5 t do 3,5 t;

10. Wykaz pojazdów;

11. Kopię dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów.

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNE

Zaświadczenie oraz wypis lub wypisy z zaświadczenia wydaje się przedsiębiorcy wykonującemu krajowy niezarobkowy przewóz drogowy osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów:
– przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
– o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej wraz z odpowiednimi załącznikami. Zaświadczenie wydaje się na czas nieoznaczony.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć:

1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
2. Wykaz pojazdów;
3. Dowód uiszczenia opłaty administracyjnej za wydanie zaświadczenia wraz z wypisami;
4. Kopię dowodów rejestracyjnych zgłaszanych pojazdów.

UWAGA:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkie zmiany danych tj.:

– oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

– numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

– numeru identyfikacji podatkowej,

– rodzaju i liczy pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca

nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO (art. 14a)

Wymagane dokumenty:
– Wypełnione Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego wraz z wypisem (wypisami) z licencji

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

– zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,

– zwrócić do organu, który udzielił licencji wszystkie wypisy z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości, wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia.

ZMIANA DANYCH

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 (oznaczenia przedsiębiorcy, jego adresu, przebiegu linii komunikacyjnej, zmiany rozkładu jazdy, zmiany pojazdów zgłoszonych do zezwolenia, zmiany cen za przewóz) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego WE 1071/2009.pdf

Komunikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.doc