UDZIELENIE :

1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym

3. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

4. Licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy

5. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych

6. Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych

7. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

Wnioski znajdują się w zakładce – Wnioski i formularze

Opłaty znajdują się w zakładce : Opłaty


UWAGA:

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji wszelkie zmiany danych tj.:

– oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

– numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej,

– numeru identyfikacji podatkowej,

– rodzaju i liczy pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca

nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

ZAWIESZENIE WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO (art. 14a)

Wymagane dokumenty:
– Wypełnione Zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego wraz z wypisem (wypisami) z licencji

Przewoźnik drogowy może zawiesić, w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym rozpoczęty został okres zawieszenia:

– zawiadomić organ, który udzielił licencji o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,

– zwrócić do organu, który udzielił licencji wszystkie wypisy z licencji w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości, wypisy z licencji odpowiadające liczbie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych – w przypadku częściowego zawieszenia.

ZMIANA DANYCH

Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił zezwolenia wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 22 (oznaczenia przedsiębiorcy, jego adresu, przebiegu linii komunikacyjnej, zmiany rozkładu jazdy, zmiany pojazdów zgłoszonych do zezwolenia, zmiany cen za przewóz) nie później niż 14 dni od dnia ich powstania. Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę zezwolenia.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego WE 1071/2009.pdf

Komunikat Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.doc