Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 30 grudnia 2020 r. do 27 stycznia 2021 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (3 uchwały),
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy dzierżawy terenu wchodzącego w skład działki ewid. nr 9667/44 przy ul. Spółdzielców w Suchej Beskidzkiej z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu części przyziemia przy kotłowni o pow. 8 m2 z dotychczasowym podmiotem,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez dyrektora Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Marii Skłodowskiej- Curie w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą,
 • nieodpłatnego przekazania nowo zakupionego sprzętu komputerowego dla domów pomocy społecznej prowadzonych przez powiat suski,
 • uchylenia w uchwale nr 487.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 r. załącznika nr 1,
 • udzielenia upoważnienia dla dyrektora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej (do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych w sprawach majątkowych związanych z prowadzeniem i bieżącym utrzymaniem jednostki organizacyjnej w ramach jej planu finansowego na dany rok budżetowy),
 • powołania Komisji Konkursowej, opiniującej oferty w konkursie ofert na zadania publiczne powiatu suskiego na 2021 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz ratownictwa i ochrony ludności,
 • uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej oraz powołania Komisji do przekazania mienia dla jednostki,
 • autopoprawki do projektu Budżetu Powiatu Suskiego na 2021 r.
 • wyboru szkoły, przystępującej do programu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2,
 • zatwierdzenia indywidualnej diagnozy potrzeb szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie ogólne, dla której organem prowadzącym pozostaje powiat suski na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania w celu zapewnienia możliwości dokonania transformacji cyfrowej szkoły w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19, na potrzeby realizacji programu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant nr 2,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej (do przyjęcia darowizny dla Placówki w postaci samochodu dostawczego marki Ford Transit od Miasta Sucha Beskidzka do celów dydaktycznych),
 • organizacji imprezy Powiatowy Przegląd Grup Kolędniczych „Babiogórskie Podłazy” przez Powiat Suski.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.