Sprawozdanie Starosty Suskiego z prac Zarządu Powiatu VI kadencji w okresie międzysesyjnym tj. od 23 kwietnia 2020 r. do 27 maja 2020 r.

W okresie sprawozdawczym obejmującym 5 posiedzeń, Zarząd Powiatu Suskiego podjął następujące uchwały w sprawie:

 • zmian w Budżecie Powiatu Suskiego na 2020 rok (2 uchwały),
 • zmian w planie finansowym Budżetu Powiatu Suskiego na 2020 rok (2 uchwały),
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Zespołu Szkół im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie,
 • zaopiniowania zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 • realizacji Modułu III Programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” i wskazania jednostki do realizacji zadania,
 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do realizacji Modułu III Programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”,
 • powołania likwidatora Samorządowego Zakładu Budżetowego pod nazwą Kryta Pływalnia w Suchej Beskidzkiej,
 • przyznania dodatków motywacyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat suski,
 • ustalenia minimalnych stawek za dysponowanie nieruchomościami będącymi w zasobie powiatu suskiego,
 • wyrażenia zgody na przebudowę stacji transformatorowej SN/nN, budowę słupa oraz odcinków sieci kablowej niskiego i średniego napięcia na działce  ewid. nr 19/95, położonej w Juszczynie, stanowiącej własność powiatu suskiego, w użyczeniu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi oraz na zawarcie umowy w tym zakresie,
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez Zespół Szkół im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej kolejnej umowy użyczenia hali sportowej z dotychczasowym podmiotem,
 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej,
 • uruchomienia nowego kierunku kształcenia w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej,
 • przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Suskiego za rok 2019,
 • udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suchej Beskidzkiej do podpisywania z wnioskodawcami umów o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny samorząd”,
 • uchylenia w uchwale nr 357.2020 Zarządu Powiatu Suskiego z dnia 28.04.2020 r. działu 010 rozdział 01005.

Ww. uchwały publikowane są na bieżąco w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.

Zarząd podjął również m. in. następujące ustalenia oraz decyzje:

 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wykonanie remontu odwodnienia i wymianę posadzki hali gimnastycznej w Zespole Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowejna przebudowę drogi powiatowej nr 1688 K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka: odc. I – (w km od 3+401 do km 3+601); odc. II – (w km od 9+612 do km 10+150); odc. III – (w km od 10+440 do km 12+560) w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, gmina Maków Podhalański, powiat suski.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na wymianę pokrycia dachowego na budynku Zespołu Szkół im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 1702 K Kuków- Krzeszów- Tarnawa w km od 5+912 do km 6+509 w miejscowości Tarnawa Górna, gmina  Zembrzyce, powiat suski.
 • Wyraził zgodę na uruchomienie procedury przetargowej na remont drogi powiatowej nr 1688 K Maków- Żarnówka- Wieprzec- Kojszówka: odc. I – (w km od 3+601 do km 4+722); odc. II – (w km od 8+980 do km 9+612); odc. III – (w km od 13+060 do km 13+147) wraz z remontem obiektu mostowego (w km od 4+026 do km 4+043) w miejscowościach Żarnówka, Wieprzec, Kojszówka, gmina Maków Podhalański, powiat suski.
 • Wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła”.
 • Przyjął do wiadomości zawiadomienia dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych  powiatu suskiego o zawarciu pierwszych umów najmu/dzierżawy/użyczenia  z nowymi najemcami/ dzierżawcami/podmiotami oraz wyraził zgodę  na zawarcie kolejnych umów najmu/dzierżawy/użyczenia z dotychczasowymi najemcami/dzierżawcami/podmiotami.