Zapytanie ofertowe na sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1677 k w km 23+940-24+140 w miejscowości Osielec w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr 1677 k w miejscowości Osielec w km 23+980-24+080 oraz w km 24+080 do 24+140”. -etap I i etap II

treść zapytania oraz załączniki:

zapytanie ofertowe wz.d.272.1.13.2019.pdf

załaczniki do zapytania.zip