Autor: Beata Grzybek

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie Modernizacja dróg powiatowych nr 1688K w Żarnówce i Wieprzcu, 1697K w Lachowicach, 1691K w Juszczynie, 1705K w Marcówce, 1690K w ZawoiZadanie współfinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, wstępna promesa numer 01/2021/8676/PolskiLad

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

Czytaj więcej

Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w ramach projektu „Aktywna integracja- drogą do lepszej zmiany”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Treść ogłoszenia poniżej: uchwala-833

Czytaj więcej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Program zwiększania wykorzystania energii i poprawy jakości środowiska w obrębie obszarów NATURA 2000… – etap III budynki użyteczności publiczne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  bez negocjacji tj. na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz....

Czytaj więcej