DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA Z REZERWY CELOWEJ BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANIE  124 000,00  ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI   156 410,74 ZŁ

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1718K SKAWICA-ROTNIA –JUSZCZYN W MIEJSCOWOSCI JUSZCZYN OD W KM 2+290 DO KM 2+570

W ramach inwestycji wykonane zostało 280 mb  nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej wraz z frezowaniem i wyrównaniem. Na długości 560 mb zostały uzupełnione pobocza tłuczniem i podwójnie utrwalone emulsją i grysami.   

W ramach inwestycji planuje się  budowę budynku administracyjno – socjalnego z pomieszczeniami pracowni terapeutycznych (funkcja kompleksu obiektów bez zmian – usługi publiczne) wraz z instalacjami wewnętrznymi i  przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Teren będzie użytkowany jak dotychczas, zwiększona  zostanie powierzchnia zabudowana. Część niezabudowana będzie użytkowana jak dotychczas tj. jako  wewnętrzne place utwardzone z miejscami postojowymi, dojściami, dojazdami oraz dojazdy i drogi pożarowe i częściowo jako powierzchnia zieleni – trawniki i szpalery zieleni niskiej oraz jako park.