DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowano z Budżetu Państwa - Flaga i Godło Polski
[Nazwa programu] ZADANIE ZWIĄZANE Z USUWANIEM SKUTKÓW RUCHÓW OSUWISKOWYCH ZIEMI Z LAT 1997, 2001, 2004, 2014-2016 I 2017

[Nazwa projektu:]  Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140 – Etap II

DOFINANSOWANIE: 5 558 271,00 ZŁ

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 6 974 383,12 ZŁ

[KRÓTKI OPIS PROJEKTU]

W ramach realizacji zadania pn: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn: Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 – 24+080 oraz w km 24+080 – 24+140 etap II zostanie dokończone zadanie rozpoczęte w 2019r. W ramach II etapu przewidziano m.in. dokończenie konstrukcji wsporczej w linii A oraz wykonanie dodatkowo zabezpieczenia w postaci palisady (linia B) a także kompleksowe odwodnienie terenu w tym odprowadzenie wody za pomocą konstrukcji kamienno-betonowej gwarantującej dużą stabilność w przypadku ruchu osuwiska. Dokonano zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarpy powyżej drogi powiatowej siatką stalową kotwioną gwoździami gruntowymi.  Przewidziano również dodatkowe odwodnienie płyty żelbetowej a także wzdłuż konstrukcji wsporczej linii A. W części drogowej przewidziano kompletne odtworzenie pasa drogowego (m.in. podbudowa, nawierzchnia, pobocza, elementy BRD). Stabilizacja osuwisk zapewni bezpieczeństwo dla życia i zdrowia oraz mienia mieszkańców miejscowości Osielec, których posesje są zlokalizowane w rejonie oddziaływania osuwisk. Z obecnych rozwiązań budowlanych skorzystają również użytkownicy drogi z pobliskich miejscowości dla których powyższy odcinek stanowi ważny ciąg komunikacyjny.