Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 ust. 1 pkt. 1
zwi ązku z art. 359 pkt.2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „pzp”]. Postępowanie obejmuje usługi i dostawy.

Załączniki do pobrania