Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  z fakultatywnymi negocjacjami tj. na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) na zadanie: Wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Branżowego Centrum Umiejętności dla dziedziny spedycji w Suchej Beskidzkiej zamówienie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, w Komponencie A rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie.

Dokumenty zamówienia:

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 27.03.2024r.)

Wyjaśnienia, zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu (Opublikowano dnia 02.04.2024r.)

Zmiana SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.04.2024r. (Opublikowano dnia 05.04.2024r.)

Informacja dot. kwoty na realizację zamówienia (Opublikowano dnia 11.04.2024 g. 11:35)

Informacja z otwarcia ofert (Opublikowano dnia 11.04.2024r.)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (Opublikowano dnia 09.05.2024r.)