Ze środków Funduszu Zdrowotnego mogą skorzystać nauczyciele zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż 0,5 etatu w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski, nauczyciele emeryci, renciści oraz pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenia z Funduszu są przyznawane na podstawie złożonych wniosków jeden raz w roku kalendarzowym. Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej osobiście lub drogą pocztową w terminie do 30 września każdego roku. O przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia nauczyciel jest powiadamiany w formie pisemnej.

Szczegółowe warunki i sposób przyznawania świadczeń określa Uchwała nr 0007/XXXIV/243/2021 Rady Powiatu Suskiego – do pobrania w załączeniu.

Poniżej dostępne są również: formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Zdrowotnego oraz oświadczenie o średnich miesięcznych dochodach.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (33) 875 79 45

Załączniki do pobrania