Podstawowe zadania Wydziału Edukacji:

– Zakładanie, prowadzenie, przekształcanie i likwidowanie publicznych szkół: specjalnych, szkół ponadpodstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi oraz placówek wymienionych w art. 2 pkt. 3-8 ustawy Prawo oświatowe poradni psychologiczno – pedagogicznej, szkolnych schronisk młodzieżowych oraz domu wczasów dziecięcych.

– Zapewnienie kształcenia, wychowania, opieki oraz właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w podległych jednostkach oświatowych.

– Zapewnienie kierownictwa w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat suski.

– Prowadzenie nadzoru nad działalnością związaną z organizacją pracy podległych jednostek oświatowych oraz nadzór nad gospodarką administracyjno – finansową szkół placówek oświatowych.

Prowadzenie ewidencji szkół i placówek oświatowych niepublicznych oraz udzielanie, rozliczanie i kontrola przekazywanych dotacji na ich bieżącą działalność.

– Realizacja projektów edukacyjnych z udziałem środków zewnętrznych.