Zakładanie szkół i placówek niepublicznych

W świetle art. 168 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), szkołę/placówkę niepubliczną mogą założyć osoby prawne lub fizyczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego, obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych.

Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:

1.oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby,

 1. określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, a w przypadku liceum ogólnokształcącego – informację, czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych,
 2. wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  b) realizację innych zadań statutowych,
  c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej,
 3. statut szkoły lub placówki,
 4. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce,
 5. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe,
 6. dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (kserokopia dowodu osobistego w przypadku osoby fizycznej lub aktualny odpis z KRS (w przypadku osób prawnych)
 7. pozytywna opinia kuratora oświaty,
 8. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia – także opinię tego ministra o spełnieniu wymagań określonych w art. 14 ust. 3 Prawo oświatowe,
 9. w przypadku szkoły niepublicznej prowadzącej kształcenie zawodowe -opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 10. w przypadku niepublicznej placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 Prawo oświatowe – pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnieniu wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 Prawo oświatowe.

Jednostka/ osoba odpowiedzialna oraz miejsce składania dokumentów:


Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 5b – III piętro, pokój 311
tel. (033) 87 57 945 e-mail: edukacja@powiatsuski.pl